01

 

ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา การบูรณาการงานด้านสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และกองสารวัตรและกักกัน เป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพสัตว์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาร า ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

 


Truehits