01

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินงานฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร รักษาการปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 15 ราย

 

 

 

 


Truehits