วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จัดประชุมขับเคลื่อนงานปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร (ครั้งที่ 2/2561) เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ จังหวัดสกลนคร และกลุ่มจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมโคขุนโพนยางคำ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยมีนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม


Truehits