วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่อำเภอเมืองสกลนคร และร่วมติดตามให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร