วันที่ 6 มีนาคม 2561  นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เปิดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “ขบวนการกลุ่ม และการเลี้ยงดูโคเนื้อ”  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรในพื้นที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 300 ราย 
-เน้นเรื่องกระบวนการกลุ่มให้เข้มแข็ง
-เน้นการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้ได้คุณภาพ ครบวงจร และยั่งยืน
-เน้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกำไร

 


Truehits