วันที่ 7 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร นำคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น. ระดับเขต สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ตรวจประเมิน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่ดำเนินกิจจกรรมด้านปศุสัตว์ดีเด่น เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป