01

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ตรวจประเมินฟาร์มสุกร เพื่อขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์(GAP) ของบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 1 ฟาร์ม อำเภออากาศอำนวย จำนวน 3 ฟาร์ม และในพื้นที่อำเภอวานรนิวาสจำนวน 1 ฟาร์ม พร้อมให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงตามหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร ครบทุกองค์ประกอบ

 

 

01

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

01

 

 

วันที่ 25 ก.ย. 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2563 (World Rabies Day 2020) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2563 (World Rabies Day 2020) ภายในงานมีกิจกรรมการให้บริการต่างๆ โดยไม่เสียค่าบริการ ดังนี้
- บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข-แมว รวมทั้งสิ้น 78 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 35 ตัว และแมว 43 ตัว
- บริการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัข-แมว โดยมีประชาชนนำสุนัข-แมวมารับบริการจำนวน 49 ราย รวมทั้งสิ้น 114 ตัว แบ่งงเป็นสุนัข 50 ตัว และแมว 64 ตัว
- บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
- บริการตรวจสุขภาพ ตรวจค่าโลหิตให้แก่สุนัข-แมว โดยสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
โดยในงานมีการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

 

 

01

 

วันที่ 30 กันยายน 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการฝึกอบรม
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครนำเสนอดังนี้
1. พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 100%
2. พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
3. การขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ต้องได้รับการยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่น
4. การขอใบอนุญาตฟาร์มมาตรฐานเลี้ยงสัตว์ต้องได้รับการยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่น

 

 

 

01

วันที่   6 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร   จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อ   หลักสูตร “พืชอาหารสัตว์และการผลิตเสบียงสัตว์”    ณ    ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร   อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร   มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม   จำนวน 100 ราย มีกิจกรรม ดังนี้
      1. ฝึกปฏิบัติการปลูกพืชอาหารสัตว์
      2. ฝึกปฏิบัติการผลิตเสบียงสัตว์

 

Truehits