วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพสุนัขและแมว ในวัดที่เป็นจุดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยได้ให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวภายในวัดและของประชาชนใกล้เคียง ณ วัดพระธาตุดุม ต.งิ้วดอน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เปิดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
มีกิจกรรมดังนี้
        1. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์
        2.ฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีพร้อมมอบใบรับรองฯและเหรียญ
        3.บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขฟรี 
โดยมีผู้นำสุนัขและแมวมาขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 143 ตัวและผ่าตัดทำหมัน 33 ตัวเกษตรกร จำนวน 67 ราย (สุนัขไม่มีเจ้าของจำนวน 7 ตัว)  ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จัดประชุมขับเคลื่อนงานปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร (ครั้งที่ 2/2561) เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ จังหวัดสกลนคร และกลุ่มจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมโคขุนโพนยางคำ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยมีนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม

 

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครเป็นประธานมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 50 ตัว ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแหลมทองตามศาสตร์พระราชา กิจกรรมคนรวมกลุ่มวัวควายรวมคอก  ณ  บ้านเลขที่ 81 หมู่ 13 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

227952 resize

 

วันที่  18  กรกฎาคม  2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนนคร  จัดฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560  หลักสูตร  "Smart Officer" สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  โดยมีนางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร    เป็นวิทยากรให้ความรู้  วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครมีความรู้เพิ่มเติม สามารถปรับตัวและเข้ากับเกษตรกรพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการปฏิบัติและวิชาการให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  นำมาปรับใช้ในอาชีพได้ในแนวทางที่มั่นคง สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน  

 

Truehits