01

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ตรวจราชการระดับกรม เข้าศึกษาดูงาน ณ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยมีนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วม ในการนี้ น.สพ. วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ เป็นผู้บรรยายต้อนรับ

 

 

ที่มา : กิจกรรมปศุสัตว์  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

01

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครและพื้นที่อำเภอโพนนาแก้ว โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย ในการนี้ นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมตอบข้อซักถามการทำงานบูณาการร่วมกันระหว่าง ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎและท้องถิ่น

01

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพังโคนและเทศบาลตำบลพังโคน จัดกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพสุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ณ ตลาดสดเทศบาลตำบพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กำจัดพยาธิภายในและภายนอก แก่ประชาชนที่นำสุนัขและแมวมารับบริการ

1 856

วันที่ 14 มีนาคม 2560  นายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา นายอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 102 ตัว ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   ณ บ้านนาขาม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Truehits