01

วันที่ 6 สิงหาคม 2563   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครดำเนินการประชาสัมพันธ์และชี้แจง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  ที่กำหนดให้ถูกต้อง ซึ่งมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
          1.ตรวจเอกสารรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ออกโดยพนักงาน ตรวจโรคสัตว์กำกับ ว่ามีความเหมาะสมที่จะนำเนื้อสัตว์ไปจำหน่าย เพื่อการบริโภคของมนุษย์ตามแบบที่กรมปศุสัตว์กำหนดหรือมีตราประทับ รับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์
          2.ต้องมีใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลาง ซึ่งซากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

โดยประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กำหนดให้ถูกต้อง และใหัคำแนะนำพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อขอรับรองเป็นสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ( ปศุสัตว์ OK ) จำนวน 3 ราย   ณ   ตลาดสดคำเพิ่ม   อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

 

03

 

วันที่​ 6 สิงหาคม​ 2563​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร​  โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ร่วมกับปกครองจังหวัดสกลนคร​  ตรวจประเมินต่ออายุใบอนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่​ ในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร 

        1.  อำเภอเมืองสกลนคร​ จำนวน​ 1 แห่ง​   

        2.  อำเภอสว่างแดนดิน​ จำนวน​ 2 แห่ง

 

01

 

วันที่   4 สิงหาคม 2563 นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  มอบหมายให้นายยุทธชัย  แพงปัสสา   สัตวแพทย์อาวุโส  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมเอ็ม.เจ. เดอะมาเจสติค อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการสกลนคร เป็นประธานพร้อมให้นโยบาย

 

01

 

วันที่   4 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทัศนศึกษาดูงานการขุนโคคุณภาพ ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อ งบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร "การขุนโคคุณภาพ" ทั้ง 18 อำเภอ จำนวน เกษตรกร 100 ราย   ณ   ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน บ้านท่าเยี่ยม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

 

468533

 

วันที่  4 สิงหาคม 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ หลักสูตร "การพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด" ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อ งบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 เพื่อยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐาน   ณ    ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   โดยมีผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 36 ราย

 

Truehits