01

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมรับฟังโครงการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรฐานราก "สกลนครโมเดล" ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้
     1. E-San gastronomy เพื่อพัฒนาเมืองสกลนครให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นอีสานแบบใหม่
     3. โครงการยกระดับมาตรฐานผ้าย้อมคราม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

01

31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ แบบบูรณาการ ประจำปี 2563    ณ   บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ภูพาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นประธานในพิธี

 

01

 

วันที่  30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ แบบบูรณาการ ประจำปี 2563   ณ   ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร   และบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ภูพาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   โดยมีนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานประกอบด้วยกิจกรรม
1. การฝึกแบบบนโต๊ะ(Table Top Excercise)
2. การฝึกเตรียมความพร้อม การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยในสถานที่จำลอง

 

01

 

วันที่  31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ออกหน่วยบริการด้านปศุสัตว์ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 (คลินิกปศุสัตว์)   ณ   ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร   มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 150 คน

 

01

วันที่   30 กรกฎาคม  2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จัดประชุมขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามการดำเนินงาน สรุปผลสำเร็จและรับทราบปัญหาด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยมีนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม

 

Truehits