04 Custom

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินการจัดการฝึกอบรม เรื่อง การใช้ยาสลบและปืนยิงยาสลบในการควบคุมสัตว์จรจัด เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มความสามารถในการใช้ยาสลบและปืนยิงยาสลบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสัตวแพทย์เฉลิมพงศ์ จิรพฤฒิศิริ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม  รายละเอียดดังนี้

- การใช้ยาสลบเพื่อควบคุมสัตว์
- การใช้งานปืนยิงยาสลบ
- ฝึกปฏิบัติการยิงปืนยิงยาสลบโดยใช้เป้าจำลอง
โดยมีนางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม    ณ ห้องประชุมโคขุนโพนยางคำ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

 

01 Custom

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   ดำเนินการตรวจติดตามฟาร์มที่ได้รับการรับรองในโครงการลดใช้ยา ปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 และนับปริมาณยาที่ใช้ในฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเปรียบเทียบการใช้ยาปฏิชีวนะระหว่างปีปัจจุบัน กับปีที่ผ่านมา มีการใช้ยาลดลง หรือ ใช้ยาเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้
      1. ฟาร์มนายเชิดศักดิ์ ไชยปัญหา เลขที่ 78 หมู่ที่ 9 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
      2. ฟาร์มนายอดิศักดิ์ บุตรแสนคม เลขที่ 249 หมู่ที่ 13 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 

 

01 Custom

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนให้คนไทยดื่มนมมากขึ้น ตามที่องค์การอนามัยโลก(WHO) กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก (world milk day) ภายใต้คำขวัญ " สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู " ได้ทำการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  โดยได้รับการสนับสนุนนม ยู เอส ที นมสดพาสเจอร์ไรส์ และผลิตภัณฑ์นม จากสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด และสหกรณ์โคนมภูพาน จำกัด จ.สกลนคร

 

 

 

 

01 Custom

 

วันที่  3 มิถุนายน 2563 นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ดังนี้
           07.30 น.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารพระราชทานเลี้ยง พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อ.เมืองสกลนคร
           09.00 น.ร่วมกิจกรรมโครงการ”จิตอาสาฯ รวมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนครแห่งที่ 2 อ.เมืองสกลนคร
           11.00 น.ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี” ณ.หนองเลิง หมู่ที่ 5 บ้านขัวสูง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

 

 

07 Custom

 

วันที่ 15 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ ลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสำหรับฟาร์มโคเนื้อ ในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร   จำนวน 10 ฟาร์ม โดยได้แนะนำให้ทุกฟาร์ม ปฏิบัติตามหลักการของฟาร์มป้องกันโรคและ การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมฯ ตามเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

 

Truehits