01

วันที่  23 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ดำเนิน"โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่ ประจำปี 2563" เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข-แมว และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

 

01

 

วันที่ 21  กรกฎาคม 2563   นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร พร้อมปศุสัตว์อำเภอส่องดาวและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านทรายทอง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร  กิจกรรมด้านนปศุสัตว์  จิตอาสาช่วยปรับปรุงคอกโคเนื้อ   คอกสุกรและคอกไก่   ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และได้มอบอาหารเสริมแร่ธาตุ วิตามินสำหรับสัตว์ให้กับผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างเพื่อใช้ด้านปศุสัตว์ต่อไป

 

01

 

วันที่ 15 กรกฎาคม  2563   นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร   จำนวน 11  อำเภอ   เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,820 ราย   แยกรายชนิดสัตว์ดังนี้ เป็ดไข่ 24 ราย   ไก่ไข่ 1,247 ราย   ไก่พื้นเมือง 549 ราย พร้อมทั้งได้ออกตรวจเยี่ยม  ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจในโครงการเป็นอย่างมาก

 

 

01

วันที่  15 กรกฎาคม  2563   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับเทศบาลตำบลดงมะไฟ ดำเนินโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563   ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค   คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี    ณ   วัดศรีทัศน์ ตำบลขมิ้น   อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  โดยมีกิจกรรม
        1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   จำนวน 149 ตัว
        2. ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว   จำนวน 31 ตัว
                - สุนัข เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 9 ตัว
                - แมว เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 11 ตัว
        3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง

 

01

วนที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดสกลนคร   ณ   ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  ชั้น 3   อาคาร 10   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
         1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลความยากจนและติดตามการช่วยเหลือของจังหวัดสกลนคร
         2. เพื่อติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลคนจนและหนุนเสริมกลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดสกลนคร
         3. เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ระดับครัวเรือน การทำงานเชิงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดสกลนคร  เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเชิงพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอและผู้แทน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุม

 

Truehits