01

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ร่วมต้อนรับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต้าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. และประชาชนจำนวน 400 คน ร่วมต้อนรับ

 

 

 

01

ระหว่างวันที่   8 -10 กรกฎาคม 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย โครงการขยายและพัฒนาความร่วมมือการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำล้านช้างแม่โขง โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายจาง จื่อ เหวิน กงสุลจีนฝ่ายพาณิชย์ สถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเเละประชุมในครั้งนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงพัฒนาความเข้มแข็งทางเศษรฐกิจ สังคม และการค้าร่วมกันของ 6 ประเทศที่ตั้งอยู่ลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ จีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ และไทย เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตพืชอาหารสัตว์และเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ มีระบบการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล ความร่วมมือการผลิตเมล็ดพันธุ์ระหว่าง กรมปศุสัตว์ สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ชมรมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ถือเป็นโอกาสในการขยายตลาดส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์สู่ต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตร่วมกัน เพื่อเพิ่มความเข้มเเข็งและรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของการผลิตสัตว์และอาหารสัตว์ภูมิภาคลุ่มน้ำล้านช้างแม่โขง
ทั้งนี้ท่านกงสุลจีนฝ่ายพาณิชย์ ได้กล่าวแนะนำความเป็นมาโครงการความร่วมมือพิเศษล้านช้างแม่โขง ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจะขยายต่อไปอีกหลายโครงการ เพื่อพัฒนาเศษรฐกิจเขตลุ่มน้ำล้านช้างให้มีความเข้มแข็งมั่นคง โดยจีนจะสนับสนุนโครงการด้านการเกษตรต่างๆของประเทศไทย ภายใต้กองทุนพิเศษสนับสนุนความร่วมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำล้านช้างแม่โขง    ณ โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

04

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จัดประชุมขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามการดำเนินงาน สรุปผลสำเร็จและรับทราบปัญหาด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยมีนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม

 

01

 

วันที่ 3 ก.ค. 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563   โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ณ เทศบาลตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร    ผลการดำเนินโครงการฯ รายละเอียดดังนี้
       1. ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 136 ตัว
              - สุนัขเพศผู้ 23 ตัว เพศเมีย 30 ตัว
              - แมวเพศผู้ 37 ตัว เพศเมีย 46 ตัว
       2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 175 ตัว
       3. รักษาพยาบาลสัตว์ จำนวน 2 ตัว
       4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง
       5. มอบกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

 

01 Small

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางสาวเยาว​นิตย์​ บุรี​รักษา​ ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร"ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK" เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)และผลักดันให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เกิดการปรับปรุงพัฒนาสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคที่เลือกซื้อเนื้อสัตว์ภายใต้สัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร​
โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 30 ราย และผู้ประกอบการ ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายอาหารปลอดภัย มีความสนใจขอสมัครเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จะตรวจประเมินตามลำดับขั้นตอนต่อไป

 

Truehits