03 Small

 

วันที่  8 มกราคม 2563   นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา   ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานเกษตร และครูที่รับผิดชอบโครงการสหกรณ์นักเรียน จำนวน 78 คน ในหัวข้อ "เทคนิควิธีการที่เหมาะสมเพื่อสร้างศักยภาพด้านทักษะอาชีพกับผู้เรียนในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร"    ณ   ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   อำเภอเมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร

 

01 Small

วันที่ 3 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รับมอบสัตว์ (โค) โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 27 ตัว  ณ   คอกกักสัตว์บ้านแวง ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ในการนี้ได้ทำสัญญายืมเพื่อการผลิตกับกลุ่มเกษตรกรผู้แสดงความจำนง ฯ พร้อมทั้งตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น ผลการตรวจสอบพบว่าสัตว์ทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง และเมื่อครบกำหนดกักสัตว์เป็นเวลา 21 วัน จะทำการส่งมอบให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป

 

03 Small Small

วันที่  25 ธันวาคม  2562   นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา   ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ร่วมพิธีอันเชิญพวงดอกไม้พระราชทานตามพระราชประสงค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายเป็นพุทธบูชาเทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์   ณ   วัดถ้ำขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อันเชิญ

 

02 Small


​วันที่ 2 มกราคม 2563  นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา​ ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร​ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมหารือ และทดลองใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์​ และการออกใบอนุญาต​ ร.10 (e-movemen)​  กรมปศุสัตว์   เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร   ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   

 

01 Small

 

วันที่  24 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองฟาร์ม ที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม ของสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ในพื้นที่ อำเภอวาริชภูมิ จำนวน 8 ฟาร์ม โดยให้ทุกฟาร์ม ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มโคนม ครบทุกองค์ประกอบ

 

Truehits