01 Small

วันที่  23 มิถุนายน  2563  นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการจฝึกอบรมครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมด้านปศุสัตว์ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน” ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ
     1.อำเภอโคกศรีสุพรรณ 1 โรงเรียน
     2.อำเภอกุสุมาลย์ 28 โรงเรียน
     3.อำเภอภูพาน 1 โรงเรียน
     4.อำเภอบ้านม่วง 1โรงเรียน
รวม 31 โรงเรียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเลี้ยงสัตว์ การดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนของตนเองให้มีความก้าวหน้าและต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนในโรงเรียนและขยายสู่ชุมชน
02 Small
03 Small

03 Custom

 

วันที่   21 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสว่างแดนดิน  มอบพันธุ์ไก่ไข่และปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ปี 2562  พร้อมให้ความรู้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ปีกที่มีระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสม( Good Farming Management:GFM) แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร   จำนวน 252 ราย ไก่ไข่ จำนวน 2,520 ตัว  เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน กิจกรรมนี้เป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง

 

 

04

 

วันที่  11 มิถุนายน 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับและปฏิบัติภารกิจกับผู้บัญชากองกำลังจิตอาสาพระราชทาน (ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน)โดยมีพล.ต.สุพล จันทร์ผ่อง เป็นประธานตรวจเยี่ยมพร้อมคณะ และนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานต้อนรับโดยมีกำหนดการตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ หนองหมากเฒ่า และรับฟังการดำเนินการความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของฟาร์มตัวอย่างทั้ง 4 ฟาร์ม ในจังหวัดสกลนคร คือ
            1. ฟาร์มตัวอย่าง หนองหมากเฒ่า อ.เมืองสกลนคร
            2. ฟาร์มตัวอย่างบ้านกุดนาขาม อ.เจริญศิลป์
            3. ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกทรายขาว. อ.คำตากล้า
            4. ฟาร์มตัวอย่างบ้านนาคำ อ.คำตากล้า
ทุกฟาร์มตัวอย่างมีการดำเนินการได้ตามแผนงาน

 

 

01 Custom

 

วันที่  16 มิถุนายน 2563 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   ณ   หอประชุมพึ่งพระบารมี โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงงานและติดตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี และพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอธิการดำเกิง วรวุฑฺโฒ (ชาลีจันทร์) ณ วัดป่าดงชมภูพาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานพระราชทานเพลิง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม เพื่อเตรียมพร้อมในส่วนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน และควบคุมสัตว์เลี้ยงในเส้นทางเสด็จฯพร้อมทั้งที่หมายทุกที่

 

 

04 Custom

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินการจัดการฝึกอบรม เรื่อง การใช้ยาสลบและปืนยิงยาสลบในการควบคุมสัตว์จรจัด เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มความสามารถในการใช้ยาสลบและปืนยิงยาสลบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสัตวแพทย์เฉลิมพงศ์ จิรพฤฒิศิริ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม  รายละเอียดดังนี้

- การใช้ยาสลบเพื่อควบคุมสัตว์
- การใช้งานปืนยิงยาสลบ
- ฝึกปฏิบัติการยิงปืนยิงยาสลบโดยใช้เป้าจำลอง
โดยมีนางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม    ณ ห้องประชุมโคขุนโพนยางคำ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

 

Truehits