01

 

ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา การบูรณาการงานด้านสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และกองสารวัตรและกักกัน เป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพสัตว์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาร า ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

 

01

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ แก่เจ้าหน้าที่สังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งประชุมตรวจติดตามงานของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

01

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) โดยมีนายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

02

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ตรวจติดตามการดำเนินงานให้คำแนะนำเกษตรกรท่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 และ ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

05

 

 

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดสกลนคร ซึ่งในโครงการจะมีการให้บริการดังนี้
- นิทรรศการทางด้านปศุสัตว์
- อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
- หน่วยบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์พร้อมเวชภัณฑ์
- หน่วยบริการสุขภาพสัตว์เล็ก
- หน่วยบริการสุขภาพสัตว์ปีก
- หน่วยบริการสุขภาพสัตว์ใหญ่
- หน่วยบริการสุขภาพโคนม
มีกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 19-22 ม.ค. 2564 ในพื้นที่ 6 อำเภอได้แก่ อ.เมืองสกลนคร อ.พรรณานิคม อ.กุสุมาลย์ อ.โพนนาแก้ว อ.โคกศรีสุพรรณ และ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

 

 

Truehits