01

 

วันที่  22 ธันวาคม 2562 นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด "เดิน กิน ชิม เที่ยว"   ณ   ถนนพิพิธภัณฑ์ภูพาน  อำเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร.   โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธีเปิด มีประชาชนมา เดิน กิน ชิม เที่ยวกันเป็นจำนวนมาก

 

02

วันที่   9 ธันวาคม 2562  นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา   ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน   ณ   หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

04

วันที่   5 ธันวาคม 2562  นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
1)  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 89 รูป   ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
2)  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

 

 

02

วันที่   6 ธันวาคม 2562   นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนมในโรงเรียน  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร  โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นประธาน  ผลการประชุมหารือ ดังนี้  
1)  จังหวัดสกลนครได้มอบโคสาวตั้งท้องให้ในปีงบประมาณ 2562 รวม 5 ตัว ปัจจุบันคลอดลูกแล้ว 3 ตัว รวม 8 ตัว
2)  โคของโรงเรียนที่มีอยู่เดิม 5 ตัวเป็นแม่โครีดนม 3 ตัวลูกโค 2 ตัว
3)  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนครช่วยเหลือด้านการปรับปรุงพันธุ์และรับน้ำนมดิบ
4)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ดูแลเรื่องปลูกพืชอาหารสัตว์และการทำ TMR
5)  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้าไปดูแลด้านการสุขาภิบาล การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ มีการตรวจสุขภาพสัตว์ประจำปี การผสมเทียม และรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย
6) ในปีงบประมาณ 2563 จะช่วยกันพัฒนาให้ได้มาตรฐานฟาร์มโคนมของกรมปศุสัตว์

 

 

03

 

วันที่  4 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   ตรวจประเมินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ของนางเสาวนี พรมวัง ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จังหวัดสกลนคร ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.1)

 

Truehits