311470 Small

 

วันที่  8 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีเปิดและรับมอบรางวัล ในงานรวมพลังสตรีไทยสกลนคร เนื่องในวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ. ศ. 2562   ณ  โรงแรมพีซีพาเลซ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร โดยมีนายนพดลไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

 

113351 Small

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ให้กับ สถานประกอบการที่มีการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ในเครือของ บริษัทซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด คือ ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท สาขาอำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร   โดยดำเนินการดังนี้
        1. ประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ               
        2. ตรวจประเมินสถานประกอบการดังกล่าว เป็นไปตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

 

 

351668 Small

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครจัดพิธีรับมอบสัตว์โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
    - เวลา 10.00 น. ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร   ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแหลมทองตามศาสตร์พระราชา มีเกษตรกรรับมอบกระบือ จำนวน 50 ราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธีฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครสนับสนุนปัจจัยการผลิตจำนวน 50 ชุด
    - เวลา 13.30 น. ในพื้นที่อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร   ณ ศาลากลางหมู่บ้านนาถ่อน ตำบลหนองบัวสิม มีเกษตรกรรับมอบโค จำนวน 108 ราย โดยมีนายออมสิน คำมุก นายอำเภอคำตากล้า  เป็นประธานในพิธีฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สนับสนุนปัจจัยการผลิตจำนวน 108 ชุด

 

 

 

494302 Small

 

วันที่  6 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร กรมวิชาการเกษตรสกลนคร  ร่วมดำเนินการเข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ประจำปี 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสกลนคนร   ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

01 Small

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับคลินิกหมอรักษ์สัตว์ดำเนินงานวันสัตวแพทย์ไทย ปี 2562 กิจกรรมสัตวแพทย์ไทยรับใช้สังคม  ณ  คลิกนิกหมอรักษ์สัตว์ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 10 ตัว แมว จำนวน 21 ตัว

 

 

Truehits