S 20987968 Small

วันที่  2  สิงหาคม 2562  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายวิทยา  จันทร์ฉลอง)  พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร   ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562  ณ  ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

 

349767 Small

 

วันที่   1 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รับมอบสัตว์ (โคเนื้อ)  โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  จำนวน 54 ตัว  พร้อมทั้งตรวจสุขภาพสัตว์ และกักสัตว์เพื่อดูอาการ จำนวน 21 วัน  ตามเงื่อนไขของโครงการฯ    เตรียมส่งมอบสัตว์ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 54 ราย พร้อมทำสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิต    ณ คอกกักสัตว์ กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโพนก่อ ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

 

11586 Small

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2562  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน
  -  ร่วมจัดนิทรรศการและให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
  -  แจกเวชภัณฑ์ของสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่และสัตว์ปีก จำพวกยาถ่ายพยาธิ วิตามินบำรุง ยาAntibiotics อาหารแร่ธาตุ

 

 

 

14556 Small

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานแปลงใหญ่โคเนื้อตำบลโนนหอม ต่อคณะกรรมการสำนักงานปศุสัตว์เขต4 และคณะกรรมการได้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงของเกษตรกร เพื่อชักถามแนวทางการจัดการแปลงและการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่โคเนื้อ ด้านปศุสัตว์  ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านท่าเยี่ยม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

 

 

9931 Small

 

วันที่  24 กรกฎาคม 2562  นางสาวเยาวนิตย์   บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครมอบโคนมให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสกลนคร งบประมาณรายจ่ายจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2562   โคนมสาวตั้งท้องจำนวน 177 ตัว  ดังนี้
                - เกษตรกรจำนวน. 43 ราย รายละ 4 ตัว  รวมโคนม 172 ตัว
               - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร  จำนวน 5 ตัว

 
 

Truehits