22562 Small

 

สำนักงานปศุส้ตว์จังหวัดสกลนครกำหนดจัดโครงการชุุมชนนักปฏิบัติ (COP) รอบ 2/2562

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หลักสูตร   “การประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กรและชีวิตประจำวัน


เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2562
โดยกำหนดจัดกิจกรรม   ในวันที่  19   กรกฎาคม  2562   
ณ  ห้องประชุมโคขุนโพนยางคำ   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 

S 20627465

 

เชิญเที่ยวชมงานนุ่มละมุนลิ้น ต่อนซี้น... โพนยางคำ ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562 และร่วมพิธีเปิดงานวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ คูน้ำสวนแม่สวนลูก อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

king 62 7 2

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต4 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  67  พรรษา    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ระหว่างวันที่  8-11  กรกฎาคม 2562    ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร   ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร   รายละเอียด  

 

  

 111111

สำนักงานปศุส้ตว์จังหวัดสกลนครกำหนดจัดโครงการชุุมชนนักปฏิบัติ (COP) รอบ 1/2562

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หลักสูตร   “การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการรายงานผลการปฏิบัติผ่านระบบงานกรมปศุสัตว์

เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2562
โดยกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการ  วันที่  8   มกราคม  2562   
ณ  ห้องประชุมโคขุนโพนยางคำ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 

Truehits