0000
แผนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
African swine feveR  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด