3333

 

 

สำนักงานปศุส้ตว์จังหวัดสกลนครกำหนดจัดโครงการชุุมชนนักปฏิบัติ (COP)

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร 
การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2561 
โดยกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการ  วันที่  3   สิงหาคม  2561   
ณ  ห้องประชุมโคขุนโพนยางคำ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 

Truehits