สำนักงานปศุส้ตว์จังหวัดสกลนครกำหนดจัดโครงการชุุมชนนักปฏิบัติ (COP)

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร 
“การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบงาน”
เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2561 
โดยกำหนดจัดฝึกอบรมตามโครงการ  วันที่  9   มกราคม  2561   
ณ  ห้องประชุมโคขุนโพนยางคำ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 

Truehits