01 Small

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 . ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีมอบ(โค) โครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านห้วยหีบเหนือ หมู่ 11 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ มอบโคจำนวน 50 ตัว เวลา 11.00 น.   ณ    วัดบ้านเหล่าสามัคคี ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย   มอบโคจำนวน 25 ราย

 

 

 

 

 

 


Truehits