02

 

 

วันที่  8 กรกฎาคม 262 นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธีมอบ(โค)ในโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านนาถ่อน หมู่ 3 ตำบลหนองบัวสิม  อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

           - ทำพิธีบายศรี สู่ขวัญโคที่มอบจำนวน 69 ตัว
           - แจกเวชภัณฑ์สัตว์
           - ทำพิธีมอบ