4287 Small

 

วันที่  11 กรกฎาคม  2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รับมอบสัตว์ ในโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประกอบด้วย

       - โค จำนวน 27 ตัว ณ กลุ่มเลี้ยงโคบ้านนาถ่อน ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 
       -  กระบือ จำนวน 50 ตัว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแหลมทองตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนและความสุขของแผ่นดิน ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
        พร้อมทั้งทำสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิต กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 77 รายนอกจากนี้ได้ทำการตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น มีผลปรากฏว่าสัตว์ที่ได้รับมอบทุกตัว มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดี และเมื่อครบกำหนดกักโรคเพื่อดูอาการเป็นเวลา 21 วัน จะทำการส่งมอบให้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการฯ ต่อไป