01 Small

 

วันที่  23 กรกฎาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนค ร ดำเนินการตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ สถานที่ขายเนื้อสัตว์ ตามโครงการเนื้อปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ O.K.). พร้อมทั้งมอบป้ายปศุสัตว์โอเค และหมวก ผ้ากันเปื้อน ให้สถานประกอบการที่คงความเป็นมาตรฐานในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร