01 Small

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ดำเนินการตรวสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เจาะเลือดเพื่อส่งตรวจหาโรคบรูเซลลา ในโคนมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร