515498 Small

 

วันที่   6 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับคลินิกพัฒนลักษณ์ ดำเนินงานวันสัตวแพทย์ไทย ปี 2562 กิจกรรมสัตวแพทย์ไทยรับใช้สังคม  ณ  คลิกนิกพัฒนสัตวแพทย์ ตำบลเชียงเครือ   อำเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร
      - ผ่าตัดทำหมัน 25 ตัว
      - สุนัข จำนวน 9 ตัว 
      - แมว จำนวน 16 ตัว