S 17932332 Small

วันที่   13 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออากาศอำนวย ลงพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  จำนวน 6 ราย ในเขตพื้นที่บริหารจัดการน้ำของชุมชนตำบลวาใหญ่ และตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย  จังหวัสดลกนคร   ในการนี้ได้แจ้งให้เกษตรกรเตรียมพื้นที่ในการใช้ปลูกพืชอาหารสัตว์ และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการทำหญ้าหมักเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้การเลี้ยงสัตว์ภายในฟาร์มต่อไป