S 74080337 Small

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอส่องดาว สำนักงานประมงอำเภอสว่างแดนดิน ผู้รับผิดชอบอำเภอสว่างแดนดิน ส่องดาว และวาริชภูมิ บูรณาการร่วมปฏิบัติงาน “โครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ปี 2562” โดยเข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำ ร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในเขตพื้นที่อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 แห่ง และได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ ร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและได้รับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 


Truehits