01

 

วันที่ 24 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมตรวจติดตามให้คำแนะนำการสุขาภิบาลสัตว์ การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และกระบวนการทำอาหารหมัก TMR แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โคเนื้อ ด้วยหญ้าเนเปียร์  ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โคเนื้อ ด้วยหญ้าเนเปียร์ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


Truehits