01

วันที่ 4 ธันวาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “เทคนิคการเลี้ยงสัตว์” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ของนายประทีป ทึงอวน หมู่ 6 บ้านหนองลุมพุก ตำบลบ่อแก้ว. อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 ราย

 


Truehits