03 Small

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชัย นามเข็ม รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายจังหวัดสกลนคร ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร โดยมีสมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำแหนมหมู ใส้กรอก และปลาส้ม จำนวน 20 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

  


Truehits