01

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น(อาชีพการเลี้ยงสัตว์) สถาบันเกษตรกรดีเด่น(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อขยายพันธุ์ บ้านห้วยหีบเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับการต้องรับจากสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างดี

 


Truehits