01

 

ระหว่าวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ดำเนินการตรวจสอบ ให้คำแนะนะสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ให้ปฏบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2563