04

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เข้าคัดเลือกฟาร์มโคนมต้นแบบ ( Key Farm) เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี สนับสนุนพัฒนาสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและเป็นฟาร์มโคนมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ เกษตรโคนมฟาร์ม(นายกิตติ แพงศรี) บ้านป่าโจด หมู่ที่ 4 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร