01

 

วันที่ 8 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย​ พร้อมเข้าตรวจสอบ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์(เนื้อโค)​ที่ถูกร้องเรียนว่ามีการใช้เนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อโค​ ในพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พร้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดให้ถูกต้อง ซึ่งมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.ตรวจเอกสารรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ออกโดยพนักงาน ตรวจโรคสัตว์กำกับ ว่ามีความเหมาะสมที่จะนำเนื้อสัตว์ไปจำหน่าย เพื่อการบริโภคของมนุษย์ตามแบบที่กรมปศุสัตว์กำหนดหรือมีตราประทับ รับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์
2.ตรวจสอบใบรับรองแหล่งที่มาของสัตว์
3.ตรวจสอบใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลาง ซึ่งซากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558