วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอนุกรรมการวิชาการ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า โครงการศึกษา วิจัย ทดลอง ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ นำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเข้าดูพื้นที่งานด้านปศุสัตว์  ณ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 


Truehits