วันที่  6 มีนาคม 2561  นายวิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากิจกรรมปศุสัตว์  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร  บรรยายให้ความรู้เรื่องการดูสุขภาพโค-กระบือ แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสกลนคร  ณ  ห้องประชุมภูส้มโฮง  คณะทรัพยากรธรรมชาติ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 


Truehits