14556 Small

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานแปลงใหญ่โคเนื้อตำบลโนนหอม ต่อคณะกรรมการสำนักงานปศุสัตว์เขต4 และคณะกรรมการได้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงของเกษตรกร เพื่อชักถามแนวทางการจัดการแปลงและการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่โคเนื้อ ด้านปศุสัตว์  ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านท่าเยี่ยม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

 

 

11586 Small

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2562  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน
  -  ร่วมจัดนิทรรศการและให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
  -  แจกเวชภัณฑ์ของสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่และสัตว์ปีก จำพวกยาถ่ายพยาธิ วิตามินบำรุง ยาAntibiotics อาหารแร่ธาตุ

 

 

 

01 Small

 

วันที่   22 กรกฎาคม 2562   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินกิจกรรมการรับรองสินค้าปศุสัตว์ (เนื้อและไข่อนามัย) โดยการสุ่มเก็บตัวอย่าง ชนิด ไข่ไก่ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 10 ฟอง/แพ็ค/ตัวอย่าง จำนวน 8 แพ็ค ( 8 ตัวอย่าง)โดยเป็นตัวอย่าง Lot. ผลิตเดียวกัน จากศูนย์รวบรวมไข่ของบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสากรรม จำกัด เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อตรวจวิเคราะห์ ดังนี้
1 กลุ่มสารตกค้าง และฮอร์โมน จำนวน 6 รายการ ได้แก่ 
           - Chloramphenical
           - Nitrofurans metabolite
           - Nitroimidazoles
           - Lasalosic acid
           - Enroflozacin
           - Doxycyclin
2 ตรวจเชื้อจุลินทรีย์
          - Samonella sp.
3 ตรวจยาฆ่าแมลง
          - Organochlorine Conpounds

 

9931 Small

 

วันที่  24 กรกฎาคม 2562  นางสาวเยาวนิตย์   บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครมอบโคนมให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสกลนคร งบประมาณรายจ่ายจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2562   โคนมสาวตั้งท้องจำนวน 177 ตัว  ดังนี้
                - เกษตรกรจำนวน. 43 ราย รายละ 4 ตัว  รวมโคนม 172 ตัว
               - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร  จำนวน 5 ตัว

 
 

 

S 20742184 Small

วันที่  22 กรกฎาคม 2562   นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ร่วมพิธีอันเชิญพวงดอกไม้พระราชทานตามพระราชประสงค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ถวายเป็นพุทธบูชาเทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์  ณ  วัดถ้ำขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อันเชิญ

 

Truehits