01 Small

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางสาวเยาว​นิตย์​ บุรี​รักษา​ ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร"ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK" เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)และผลักดันให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เกิดการปรับปรุงพัฒนาสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคที่เลือกซื้อเนื้อสัตว์ภายใต้สัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร​
โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 30 ราย และผู้ประกอบการ ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายอาหารปลอดภัย มีความสนใจขอสมัครเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จะตรวจประเมินตามลำดับขั้นตอนต่อไป

 

01 Small

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณา การให้การรับรอง ผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ผ้าย้อมครามธรรมชาติ ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร : ที่ประชุม มีมติรับรอง การขออนุญาตใช้ ตราฯ ผู้ประกอบการ จำนวน 47 ราย

 

01 Small

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร "ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลำดับรอง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบ และเข้าใจ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 เพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และ พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เอกชน พนักงานตรวจโรคสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 22 ราย

 

01 Small

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมสัมนาเรื่อง การผลิตและการตลาดแพะ เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปพัฒนาการผลิตและสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ ณ ศูนย์เรียนรูด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) ด้านปศุสัตว์ ปี2563 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 10 ราย

 

 

 

01 Small

วันที่​ 24  มิถุนายน 2563   นางสาวเยาวนิตย์​ บุรี​รักษา​   ปศุสัตว์​จังหวัด​สกลนคร​ เป็นประธานเปิดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดสกลนคร ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์ปลอดภัย (โคนม)ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร "การเลี้ยงและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม มาตรฐานฟาร์มโคนม” เพื่อให้ได้มาตรฐานฟาร์มโคนม มีเกษตรกร เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 31 ราย   ณ   สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด    อำเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร

 

Truehits