วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครเป็นประธานมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 50 ตัว ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแหลมทองตามศาสตร์พระราชา กิจกรรมคนรวมกลุ่มวัวควายรวมคอก  ณ  บ้านเลขที่ 81 หมู่ 13 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จัดประชุมขับเคลื่อนงานปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร (ครั้งที่ 2/2561) เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ จังหวัดสกลนคร และกลุ่มจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมโคขุนโพนยางคำ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยมีนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม

01

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ตรวจราชการระดับกรม เข้าศึกษาดูงาน ณ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยมีนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วม ในการนี้ น.สพ. วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ เป็นผู้บรรยายต้อนรับ

 

 

ที่มา : กิจกรรมปศุสัตว์  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

227952 resize

 

วันที่  18  กรกฎาคม  2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนนคร  จัดฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560  หลักสูตร  "Smart Officer" สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  โดยมีนางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร    เป็นวิทยากรให้ความรู้  วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครมีความรู้เพิ่มเติม สามารถปรับตัวและเข้ากับเกษตรกรพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการปฏิบัติและวิชาการให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  นำมาปรับใช้ในอาชีพได้ในแนวทางที่มั่นคง สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน  

 

01

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครและพื้นที่อำเภอโพนนาแก้ว โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย ในการนี้ นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมตอบข้อซักถามการทำงานบูณาการร่วมกันระหว่าง ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎและท้องถิ่น

Truehits