494302 Small

 

วันที่  6 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร กรมวิชาการเกษตรสกลนคร  ร่วมดำเนินการเข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ประจำปี 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสกลนคนร   ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

351668 Small

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครจัดพิธีรับมอบสัตว์โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
    - เวลา 10.00 น. ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร   ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแหลมทองตามศาสตร์พระราชา มีเกษตรกรรับมอบกระบือ จำนวน 50 ราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธีฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครสนับสนุนปัจจัยการผลิตจำนวน 50 ชุด
    - เวลา 13.30 น. ในพื้นที่อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร   ณ ศาลากลางหมู่บ้านนาถ่อน ตำบลหนองบัวสิม มีเกษตรกรรับมอบโค จำนวน 108 ราย โดยมีนายออมสิน คำมุก นายอำเภอคำตากล้า  เป็นประธานในพิธีฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สนับสนุนปัจจัยการผลิตจำนวน 108 ชุด

 

 

 

 S 20987968 Small

วันที่  2  สิงหาคม 2562  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายวิทยา  จันทร์ฉลอง)  พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร   ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562  ณ  ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

01 Small

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับคลินิกหมอรักษ์สัตว์ดำเนินงานวันสัตวแพทย์ไทย ปี 2562 กิจกรรมสัตวแพทย์ไทยรับใช้สังคม  ณ  คลิกนิกหมอรักษ์สัตว์ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 10 ตัว แมว จำนวน 21 ตัว

 

 

 

 

349767 Small

 

วันที่   1 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รับมอบสัตว์ (โคเนื้อ)  โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  จำนวน 54 ตัว  พร้อมทั้งตรวจสุขภาพสัตว์ และกักสัตว์เพื่อดูอาการ จำนวน 21 วัน  ตามเงื่อนไขของโครงการฯ    เตรียมส่งมอบสัตว์ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 54 ราย พร้อมทำสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิต    ณ คอกกักสัตว์ กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโพนก่อ ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

Truehits