ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ประสงค์ประกวดราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  จำนวน 10 รายการ  ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2562     รายละเอียด


Truehits