เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       จังหวัดสกลนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน  550,000.-บาท ( ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   ตามรายการดังนี้  

          1)  เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและโซมาติกเชลล์   จำนวน   1  เครื่อง 
          2)  เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่                          จำนวน   1  เครื่อง 

         ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 12  มิถุนายน  2562  ระหว่างเวลา  08.30-16.30 น.  รายละเอียดคลิ๊กที่นี้


Truehits