เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมโคเนื้อโคขุนจังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  

           จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมโคเนื้อโคขุนจังหวัดสกลนคร   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

           ผู้ในสนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ 


Truehits