(14 ส.ค.62)  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                จังหวัดสกลนคร   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Government  Procurement : e-GP   ของกรมบัญชีกลาง  ในวันที่  21  สิงหาคม 2562   เวลา 08.30-16.30 น.  รายละเอียด 


Truehits