จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  1,521,000.-บาท ( หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)    ผู้สนใจสามารถยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 16 เมษายน 2563  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ 


Truehits