จังหวัดสกลนครมีความประสงค์  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน และอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรรณานิคม   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 819,000.-บาท( แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 เมษายน 2563  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.   ดังรายละเอียด

 

       1) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้านพัก  คลิ๊กที่นี่ 

       2) แบบอาคารสำนักงาน   คลิ๊กที่นี่

       3) แบบ ปร. 6, 5, 4 อาคารสำนักงาน  คลิ๊กที่นี่

      4) แบบ บก.01  อาคารสำนักงาน  คลิ๊กที่นี่ 

      5) แบบบ้านพักราชการ คลิ๊กที่นี่ 

      6) แบบ ปร. 6, 5, 4 บ้านพักราชการ คลิ๊กที่นี่

      7) แบบ บก.01 บ้านพักราชการ คลิ๊กที่นี่


Truehits