01 Small

วันที่​ 24 มิถุนายน 2563​  นายสุโชติ​  ประสันแพงศรี​ ปศุสัตว์อำเภอกุดบาก  ​ ร่วมพิธีเปิด​ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ของสหกรณ์การเกษตรกุดบาก จำกัด  ​ ณ​   หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดบาก  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายปรีชา​   มณีสร้อย​ นายอำเภอกุดบาก ​ เป็นประธาน​ในการเปิดประชุม

 

  

 

 

 

01 Small

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ดำภูพาน 2 จำนวน 40 ตัว จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นไก่ดำพ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 8 ตัว และลูกไก่คละเพศเพื่อเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์อีกจำนวน 30 ตัว มอบให้ฟาร์มตัวอย่างบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีปศุสัตว์อำเภอเจริญศิลป์ เป็นผู้แทนในการมอบและให้การดูแลสุขภาพและให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มเบื้องต้น

02 Small 03 Small

 

 

 

 

 

 

 

01 Small

 

วันที่ 22​ มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับประมงอำเภอพรรณานิคม  ดำเนินงานตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง) ประจำปี 2563  โดยเข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ และยาสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร และได้มอบเกียรติบัตร แก่ร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ และยาสัตว์น้ำ ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและได้รับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

01 Small

วันที่   23 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวานรนิวาส มอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ปี 2562 พร้อมให้ความรู้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ปีกที่มีระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสม( Good Farming Management (GFM) แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 105 ราย เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนเป็นที่พอใจของเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง

 

01 Custom

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายระเบียบ   ศรีสร้อย  ปศุสัตว์อำเภอนิคมน้ำอูน    บูรณาการการทำงานร่วมกับประมงอำเภอนิคมน้ำอูน   เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์อาหารสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอนิคมน้ำอูน จำนวน 2 ร้าน   พร้อมทั้งมอบใบเกียรติบัตรให้กับร้านค้าอาหารสัตว์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการค้าอาหารสัตว์ที่ถูกต้องต่อไป

 

 

Truehits